Information om personuppgiftsbehandling

Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar.

Avser behandlingen: biblioteksadministration

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
Telefonnummer: 0302 – 52 10 00
E-post: kommun@lerum.se

Dataskyddsombud

Telefonnummer: 031 – 335 50 50
E-post: dso@goteborgsregionen.se

Ändamål med behandlingen

Personuppgifterna behandlas för att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade, för att kunna som inte lämnat dem i tid eller meddela den som har en reserverad bok klar för hämtning.

Personuppgifterna används även för tidsbokning av datorer på biblioteket samt vid inpassering på kommunens meröppna bibliotek.

I förekommande fall kan lämnade personuppgifter användas för att kontakta den som aktivt valt att delta i exempelvis den kursverksamhet eller de evenemang biblioteket erbjuder.

Personuppgifter som rör läsnedsättning kan komma att behandlas för att tillgodose behov av anpassade medier.

Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning.

Rättslig grund för behandlingen

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna kommer att behandlas av behörig bibliotekspersonal samt kommunens tjänsteleverantör av bibliotekssystem. Uppgifter som skickas in till en myndighet kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess.

De registrerades rättigheter

Du som lämnar personuppgifter har rätt att begära ut ett registerutdrag över uppgifterna, begära rättelse samt, i tillämpliga fall, radering och dataportabilitet. Du kan även begära begränsad behandling, samt har rätt att invända mot vissa behandlingar. Läs mer på www.imy.se

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och lånekortsnummer.

För den som väljer att använda våra specialtjänster för personer med läsnedsättning kan uppgifter om läsnedsättningen komma att registreras.

Lagringstid

Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. Beroende på typen av uppgift kan det variera.

Information om hur man klagar till tillsynsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet i ärenden om personuppgiftsbehandling. Har du klagomål angående hur dina uppgifter hanterats kan du vända dig till dem.

Övriga upplysningar

Uppgifterna samlas in från de registrerade eller deras vårdnadshavare.